látogató számláló

Könyvespolc, amiről dolgozunk...

Borító Szerző Cím
Ács Lipót Sárközi hímzések
Andrásfalvy Bertalan Sárközi hímzések régen és ma
Antal Sándor Betűstílus
Balassa Iván Magyar néprajz
Balogh Jánosné Anna Peirin hímzésének múzeumi pályafutása
Balogh Jánosné Különleges nyugat-dunántúli stílusban hímzett lepedővégek
Balogh Jánosné Szabadrajzú fehérvarrásos úrihímzések vidékünkről
Balogh Jánosné Szabadrajzú piros népi hímzések vidékünkről
Balogh Jánosné Szabadrajzú színes népi gyapjúhímzések vidékünkről
Barna Gábor Hajdú-bihar megye népművészete
Bárth János A Kalocsai Sárköz fogalma
Bárth János Korai kalocsai hímzések
Bátky Zsigmond Magyar népművészet
Bátky Zsigmond Magyarország néprajza
Begovácz Rózsa Baranya népművészete
Bellon Tibor Szolnok megye népművészete
Bencze Ilona Székelyderzsi bútorfestők nyomában
Béres András A debreceni cifra szűr
Béres András A furtai hímzés
Beszprémy Józsefné Dunántúli szabadrajzú hímzések
Blázsik Pál Szűcs cifráskönyv
Bodor Ferenc A Malonyay hagyaték
Bokor Miksa Börzsönyi hímzések
Busa Mónika Hartai bútorgyűjtemény a német nemzetiségi múzeumban
Charles Holme Peasant art in Austria and Hungary
Czakó Elemér A magyaros ízlés
Cs.Schwalm Edit Magyar népviseletek és hímzések
Cs.Schwalm Edit Népi hímzések összehasonlítása és összegyűjtése a Dél-Hevesi térségben
Cs.Schwalm Edit Régi stílusú hímzések a Dobó István Vármúzeum erdélyi textiljeiből
Cs.Gergely Gizella Udvarhelyi varrottasok
Csánki Mónika Kalocsa népművészeti értékei
Csehély Adolf A rózsa a magyar ornamentikában
Csehély Adolf Régi magyar hímzések a zólyomi régiségtárlaton
Csermelyi Sándor Magyar hímzések kiállításának leiró lajstroma
Csontos Mária Buzsák népművészete és helytörténete
D. Dietz Vilma A tardi fonalas munkák kosutbankós motívuma
Dajaszászyné Dietz Vilma Borsod megyei keresztszemes hímzések
Dajaszászyné Dietz Vilma Kalotaszegi keresztöltések
Dajaszászyné Dietz Vilma Keresztöltéses párnavég-hímzések
Dajaszászyné Dietz Vilma Mezőkövesdi hímzésminták
Dajaszászyné Dietz Vilma Mezőkövesdi hímzett lepedővégek
Dajaszászyné Dietz Vilma Nógrádmegyei szabadrajzú hímzések
Dajaszászyné Dietz Vilma Palóc keresztszemes hímzések
Dajaszászyné Dietz Vilma Tardi keresztszemes motívumok
Demeter Éva Hímzés felsőrákosról, mintarajzok alsórákosról, vargyasról
Divald Kornél Régi hímzéseink és a népművészet
Dodekné Chovan Ilona A koloni lyukas hímzés
Divald Kornél Régi hímzéseink és a népművészet
Divald Kornél Sáros vármegye szövött emlékei
Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete
Domonkos Ottó A magyarországi takácsok mintakönyvei
Dorogi Márton Adatok a szarvasi szűcsmesterséghez
Dorogi Márton A kunsági kisbunda
Dömötör László Az aradmegyei hímzés
Dr.Balogh Ernő Tulipán ornamentikánk eredete
Dr.Bátky Zsigmond Kalotaszegi varrottasok
Dr.Bátky Zsigmond Rábaközi hímzések
Dr.Bátky Zsigmond Szarvasagancs lőportartóink ornamentikájához
Dr. Boross Marietta Hartai festett bútorok
Dr.Ébner Sándor Bodrogközi szőttesek
Dr.Flórián Mária A sárközi szőttes története
Dr.Flórián Mária Magyar népviseletek
Dr.Györffy István A cifraszűr
Dr.Györffy István A magyar népi ruhahímzések
Dr.Györffy István Jászsági szűcshímzések
Dr.Györffy István Nagykun szűrhímzések
Dr.Györffy István Szilágysági hímzések
Dr.Tantos Olga Népművészeti ismeretek és gyakorlatok
Dr.Kós Károly Kászoni székely népművészet
Dr.Kós Károly Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet
Dr.Kós Károly Moldvai csángó népművészet
Dr.Kós Károly Szerelem és halál a szilágysági népművészetben
Dr.Kós Károly Szilágysági magyar népművészet
Dr.Molnár István Sóvidéki keresztszemesek
Dr.Pekár Károly A magyar nemzeti szépről
Dr.Szendrei János A megyaszói református templom magyar stílusú diszítményei
Dr.Szendrei János A keleti és nyugati művészet hatása a magyar díszítményekre
Dr.Szendrei János Magyar díszítmények
Dunainé Pszota Mária Mezőkovácsházi hímző szakkör
Érdy Miklós A Magyar díszítőművészet alapelemeinek eurázsiai kapcsolatai
Fábián Gyula Síkdíszítő művészet az Ipoly mentén
Fáy Aladár A magyarság díszítő-ösztöne
Fél Edit A matyó hímzés alakulása és a magyar népművészet stíluskorszakai
Fél Edit Hímzések Baranyából és Bács megyéből
Fél Edit Magyar népi vászonhímzések
Feyérné Kovács Erzsébet Az új idők kézimunka könyve
Fügedi Márta Állatábrázolások a magyar népművészetben
Fügedi Márta Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete
Fügedi Márta Mezőkövesd és vidéke hímzései
Fügedi Márta Mítosz és valóság a matyó népművészet
Fürge ujjak Kézimunka újság 1956-2008
Gárdonyi Jenőné Kövessi Edit Tanuljunk hímezni
Gazda Klára A népi ornamentika terminológiájának állatokkal kapcsolatos rétege
Gazda Klára Keresztény jelképek a népi díszítőművészetben
Gellén Annamária A komádi fehér- és vászonhímzés múltja és jelene
Gergely János Magyar motívumok gyűjteménye
Gervers-Molnár Veronika Ipolyi Arnold hímzésgyűjteménye az esztergomi Keresztény Múzeumban
Gervers-Molnár Veronika The hungarian szűr
Gervers-Molnár Veronika The Influence of Ottoman Turkish Textiles and Costume in Eastern Europe
Gink Károly Magyar tájak művészete
Gönyei Sándor Drávaszögi hímzések
Gráfik Imre Szimmetria a népművészetben
Gráfik Imre Vas megye népművészete
Gróh István Magyar díszítő művészet I.
Gróh István Magyar díszítő művészet II.
Gróh István Magyar stílusú rajzminták
Gróh István Új magyar díszítések
Gyarmathy Zsigáné Tarka képek a kalotaszegi varrottas világából
Haáz Sándor Zsinóros díszítés a bekecsalji népviseletben
Hampel József A régi hazai ornamentikáról
Hentz Lajos Egy mezőberényi szűcsmester feljegyzései és rajzai
Hofer Tamás Festett táblák
Hoppál Mihály A tulipán motívum térben és időben
Hoppál Mihály Jelképtár
Hoppál Mihály Jelrendszerek a népművészetben
Hoppál Mihály Mosósulykok és díszítményeik
Huszka József A debreczeni czifra szűr
Huszka József A magyar diszítő styl
Huszka József A magyar ornamentika hun eredete
Huszka József A Magyar turáni ornamentika története
Huszka József A régi hazai ornamentika
Huszka József Az Istenfa
Huszka József Egy szűcsmester rajzkönyve
Huszka József Honfoglaló őseink ornamentikája
Huszka József Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön
Huszka József Magyar ornamentika
Huszka József Magyarische Ornamentik
Huszka József Népies ornamentikánk forrásai
Huszka József Ornamentikai adatok a magyarok ős-történetéhez
Ifj. Kós Károly A régi székely bútorfestésről
Ikvainé Sándor Ildikó Bútorfestő asztalosműhely Pilisszántón
Jámborné Zsámár Margit Rábaközi hímzések
K.Csilléry Klár A hartai paraszti bútor
K.Csilléry Klára Magyar népi grafika
Kabay Béla Csíkvilág-jelvilág
Kabay Lisette Jelalkotás-jelolvasás
Kabók Imre Magyar zsinórdíszítés
Kapros Márta Nógrád megye Népművészete
Kardalus János A csíki bútorfestés
Kardalus János Bútorfestők, festett bútorok
Kardalus János Székely festett bútorok
Kardos Katalin Kalocsai géphímzés
Kemény Lajosné Varga Mária Hertelendyfalvi székely varrottasok
Kepéné Bihar Mária A hetési népi textílkultúra
Kepéné Bihar Mária Hagyományőrző hímző szakkörök a Muravidéken
Kerecsényi Edit Hetési női viseletek és hímzések
Keresztszemes Kézimunka újság 2004-2019
Kocsi Márta Festett bútorok a székelyföldön
Kocsis Antalné Székely varrottas minták
Kocsis Aranka Kodály Zoltán zoboralji textilgyűjteménye
Kocsis Aranka Zoboralji hímzések
Kocsisné Szirmai Fóris Mária Somogyi szőttesminták és keresztszemes díszítések
Kocsisné Szirmai Fóris Mária Tiszavidéki keresztszemes hímzésminták
Komlósi Sándorné Nagy Piroska Szigetvár-vidéki fehérhímzések
Korkes Zsuzsa A kiskunsági fafaragások motívumkincse
Kovách Aladár Népies hímzések Tolnamegyéből
Kovách Géza Magyar mustrák
Körösfői K.Aladár A népművészetről
Kresz Mária Népi szűcsmunka
Kresz Mária Palóc ködmönök
Kriesch Aladár Mit jelent hát a kalotaszegi művészet?
Lapu Istvánné Viseletek és szokások zsámbokon
L.Kapitány Orsolya A szépség kertjében-Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról
L.Kapitány Orsolya Somogy megye népművészete
László Emőke A besztercebányai ágostai hitvallású evangélikus templom régi magyar hímzései
László Gyula A honfoglaló magyarok művészete Erdélyben
Lengyel Györgyi Kalocsai virágok
Lengyel Györgyi Keresztszemes Kézimunkák
Lengyel Györgyi Kézimunkák
Lengyel Györgyi Kézimunkakönyv
Lengyel Györgyi Nagyanyáink öröksége
Lengyel Györgyi Népi kézimunkák
Lesznai Anna Háziipar és népművészet
Lőrincz Aladárné Bukovinai székely szőttesek
Lőrincz Aladárné Tolna megyei székely szőttesek és hímzések
Lükő Gábor A hortobágyi pásztorművészet
Lükő Gábor A magyar hímzőművészet eredete és története
Lükő Gábor A magyar lélek formái
Lükő Gábor Anya és csecsemőóvó képek a régi magyar szekrényeken
Lükő Gábor Mit is szőtt a mi öreganyánk?
Madarassy László Dunántúli tükrösök
Magyar Kereskedelmi Közlöny Madeira és Richelieu Kézimunkakönyv
Makoldi Sándor Gondolatok a magyar ácsolt szekrényeken látható jelek értelmezéséről
Malonyay Dezső A magyar nép művészete I-II-III
Malonyay Dezső A magyar nép művészete I.
Malonyay Dezső A magyar nép művészete II.
Malonyay Dezső A magyar nép művészete III.
Malonyay Dezső A magyar nép művészete IV.
Malonyay Dezső A magyar nép művészete V.
Méri Edina A Pápai Kluge-kékfestőműhely mintakönyvei
Mészáros Gyula A magyar kerek tükör
Mészáros Veronika A Bakony, Balaton-felvidék népművészete
Misi Éva Jászsági szűcsminták textíliákon
Molnár Mihály Palóc-Barkó vászondíszítés
Molnárné Hajdú Margit A nagytarcsai virágmotívumok
Molnárné Hajdú Margit Nagytarcsai hímzések
Molnárné Hajdú Margit Nagytarcsai kötények
Muskátli Kézimunka újság 1931-1944
Németh Pálné Sárközi-Sióagárdi-Kapos menti hímzések
Néprajzi Múzeum Magyar népművészet sorozat
Ortutay Gyula Magyar néprajzi lexikon 1.
Ortutay Gyula Magyar néprajzi lexikon 2.
Ortutay Gyula Magyar néprajzi lexikon 3.
Ortutay Gyula Magyar néprajzi lexikon 4.
Ortutay Gyula Magyar néprajzi lexikon 5.
P.Szalay Emőke Az úrihímzés spirális ornamentumának változatai
P.Szalay Emőke Gránátalmás bokormotívumok a tiszántúli úrihímzéseken
P.Szalay Emőke Komáromi Református Úrasztali terítők és egyéb templomi textíliák
P.Szalay Emőke Úrihímzéses terítők a Szolnoki Református Egyházmegye gyülekezetben
P.Szalay Emőke Úrihímzéses terítők a Tiszaderzsi Református gyülekezetben
P.Szalay Emőke XVII. századi reneszánsz jellegű úrihímzések
Palkó Attila Édesanyám rózsafája
Pálos Ede A Rábaköz és Győr vidékének népművészete
Palotay Gertrud A gyimesi csángók hímzései
Palotay Gertrud A szolnokdobokai szék magyar hímzései
Palotay Gertrud Erdélyi magyar hímzések
Palotay Gertrud Hímzőmesterség
Palotay Gertrud Ismeretlenebb erdélyi magyar hímzéstípusok
Palotay Gertrud Mezőségi magyar hímzések
Palotay Gertrud Oszmán-Török elemek a magyar hímzésben
Palotay Gertrud Régi erdélyi hímzésminta
Palotay Gertrud Régi erdélyi úri hímzések
Palotay Gertrud Szolnok-Doboka megye magyar hímzései
Palotay Gertrud Török hagyaték a kalotaszegi hímzésben
Pécsiné Ács Sarolta Kalocsa népművészete
Péntek János A kalotaszegi népi hímzés és szókincse
Péntek János A népi hímzés jelfunkciói Kalotaszegen
Petrás Anna Galga menti hímzéstervek
Petrás Anna Magyar népi hímzések
Pocsainé Eperjesi Eszter A Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses terítői
Pocsainé Eperjesi Eszter Bibliai növénymotívumok az úrihímzéses terítőkön
Pocsainé Eperjesi Eszter Régi magyar úrihímzések
Podhorszky-Pálfi Sándor Az erdélyi népművészetek albuma
Pulszky Károly A magyar házi ipar díszítményei
Rákóczi Margit Zsámboki hímzések
Rostás Zoltánné Vásárhelyi hímzés története
S.Lackovits Emőke Hímzések a Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteményében
S.Lackovits Emőke Református úrasztali textíliák a Dunántúlon
S.Lackovits Emőke Veszprém megye textilművészete
Sáfrány Zsuzsanna Baranyai tükrösök
Sándor Anna A koloni lyukas hímzés szakszókincse
Schneider Péterné Hartai festett bútorok és ajándéktárgyak
Schneider Péterné Hartai motívumok jellegzetes virágai
Seres András Népi hímzéseink
Sinkó Kalló Katalin Kalotaszegi nagyírásos
Siska József A bodrogközi szőttesekről
Sz.Bognár Éva Zengővárkonyi főkötők
Szabadfalvi József A megyaszói festett asztalosmunkák
Szádeczky Lajos A székely varrottasról
Szalontay Judit Növényi, állat- és emberábrázolások a rábaközi vászonhímzéseken
Szenteh Dezsőné Magyar varrottasok
Szentimrei Judit A hímzés művészete
Szentimrei Judit Széki iratos és varratos munkák
Szentimrei Judit Szőttes és varrottas
Szentiváni Gábor Magyar mosoly
Szirmai Fóris Mária Keresztszemes kézimunkák
Szőcsné Gazda Enikő Adatok az úrhímzés történetéhez
Szőke Ágnes Kísérlet a hódmezővásárhelyi párnavégek színvilágának meghatározására
Szuper Miklósné Bohus Judit Palóznak népművészete
T. Knotik Márta Arannyal kivart szerb hímzések
T. Knotik Márta Keresztszemes szőrhímzések a Dél-Alföldön
T. Knotik Márta Szabadrajzú szőrös párnavégek a Dél-Alföldön
Téglás István A házi-ipar díszítményei Hunyadmegyében
Téglás István A népviseleti díszítmények Hunyadmegyében
Tompa Béláné Palóc hímzések
Tóth István A magyar díszítés alapformái
Tóth István Az erdélyi mintakincs alapformái
Török Károlyné Miszori Marianna A népi bútorfestés hagyományai
Tötszegi Tekla A mérai kötény
Tötszegi Tekla Adalékok a magyarvistai festett bútor történetéhez
Tötszegi Tekla Kígyómotívum a mérai textíliákon
Tündérujjak Kézimunka újság 1925-1933
Undi Mária A magyar népi hímzés öltéselemei
Undi Mária A magyar népművészet válsága
Undi Mária Kalotaszegi kályhacsempék és utcaajtók
Undi Mária Magyar kincsesláda 1. Sárközi fejkötőhímzések
Undi Mária Magyar kincsesláda 2. Vonaldíszítés
Undi Mária Magyar kincsesláda 3. Kalotaszegi írásos hímzés
Undi Mária Magyar kincsesláda 4. Torockói rámánvarrott hímzés
Undi Mária Magyar kincsesláda 6-7. Drávaszögi fejkötőhímzés
Undi Mária Magyar kincsesláda 8-9. Dunántúli lyukacsos és telehimzés
V.Ember Mária A 17. századi magyar hímzések motívumkincse
V.Ember Mária A textilgyűjtemény új hímzései
V.Ember Mária Minták és változataik az úrihímzéseken
V.Szathmári Ibolya Textil-, bőr- és posztó rátétdíszítmények a magyar népi díszítőművészetben
Várdai Szilárd Magyar díszítmények
Varga Gyula Textil és bőrhímzések a debreceni Déri múzeumból
Varga Marianna A turai hímzések motívumvilága
Varga Marianna Mai turai hímzések
Varga Marianna Régi turai hímzések
Vargáné Kovács Veronika Hímzésmúzeum Sióagárd
Vass Erika Festett bútorok egy kalotaszegi településen
Vidák István Közép-Ázsiai minták a magyar népművészetben
Viga Gyula Fejezetek a bodrogköz néprajzából
Viski Károly A magyar pásztorművészet
Viski Károly A magyarság tárgyi néprajza
Viski Károly A pávaszem
Viski Károly Erdélyi magyarság - Népművészet
Viski Károly Osztyák hímzések
Viski Károly Székely hímzések
Viszóczky Ilona Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában
Viszóczky Ilona Néhány adalék a matyó múzeum hímzéseinek vizsgálatához
Vona Anikó Olasz korsós minta egy magyar úrihímzésen
Zentai János Baranya magyar főkötői
Megjelenítve 1 től 5 -ig a 304 -ból